Seguidores

"Non é máis sabio o que sabe moitas cousas senón aquel que fai moitas cousas co pouco que sabe".

"Non é máis sabio o que sabe moitas cousas senón aquel que fai moitas cousas co pouco que sabe".

Curso 2014-15 ...Antes de comezar coas Ciencias Sociais

Dúas cousas moi importantes para facilitarvos o traballo no ámbito das Ciencias Sociais:

- Liña do tempo.

- Comentario de textos históricos.


Saber situarnos na historia, que estamos a estudar e por outra banda ser capaces de relacionar os contidos co noso pensamento o que incrementará a nosa capacidade crítica e de estudo, facilitándonos o relacionar unhas materias con outras.

VIAXA NO TEMPO

2º ESO A

Curso 2014/15


OS REINOS CRISTIÁNS HISPÁNICOS


Contidos clave do tema 

1. Os núcleos occidentais de resistencia cristiá.


2. Os núcleos pirenaicos de resistencia cristiá.


3. O avance dos reinos cristiáns.


4. A Repoboación.


5. A Coroa de Castela.


6. A Coroa de Aragón.
Resposta as seguintes preguntas no teu caderno:


1. En que ano elixiron os visigodos como rei a Don Pelaio?


2. Cal foi o primeiro reino peninsular?


3. Onde se estableceu a Corte?


4. A onde se traslada a Corte no ano 910 e como pasou a chamarse?


5. En manos de quen estaban os Pirineos?


6. Quenes dividiron o territorio? Que crearon?


7. Cal foi o primeiro reino occidental que se separou do imperio 

carolinxio?


8. A que chamamos Reconquista?


9. A que chamamos repoboación?


10. En que data remata a Reconquista?
Podes empregar os seguintes links:http://www.profesorfrancisco.es/2012/05/cronologia-de-los-reinos-
Mapas de la Reconquista


Fonte: Profesor Francisco Ayén 
http://www.profesorfrancisco.es/


DON PELAIO

El CID
O CAMIÑO DE SANTIAGO NA IDADE MEDIA

camino-de-santiago3º ESO A/B GRUPOS BASE COOPERATIVOS

TRABALLO PREVIO NO CADERNO:


 1. Cales son os centros importantes de peregrinación na Idade Media?
 2. Que di a tradición sobre o Apóstolo Santiago?
 3. Quen descubriu a tumba do Apóstolo? En que ano? En que século?
 4. Onde se descubre a tumba? Como se lle chamou ao lugar?
 5. Que se construíu nese lugar?
 6. En que séculos comezan as peregrinacións?
 7. Cal é a “Ruta Xacobea”
 8. Que territorios leva a Ruta Xacobea e cal é o outro nome que ten?
 9. Cita outros dous camiños que cheguen a Santiago.
 10. Por que dicimos que o camiño de Santiago contribúe a construción de Europa?
 11. Que se construíu para axudar aos peregrinos no seu camiño?
 12. Cita a vestimenta do peregrino. Que era o BORDÓN?
 13. Porque a realización do camiño era importante para todos os peregrinos aínda que pasaban moitas penurias?
 14. Que era o CÓDICE CALIXTINO? Quen o escribiu? En que anos?
 15. Busca monumentos importantes do camiño francés.

Produto final por grupos base, elaborar un plano do CAMIÑO FRANCÉS
Nunha cartolina cada grupo escollerá unha etapa do Camiño Francés e explicará: Kms, albergues, monumentos, recursos naturais, etc...

Grupo 1

Grupo 2

Grupo 3

Grupo 4

Grupo 5

Cartolina para realizar as actividades TIC das páxinas 132/133 na clase.

O CAMINO DE SANTIAGO HOXE
camino-de-santiago-2Curso de Surf  TEMPORALIZACIÓN DOS CONTIDOS AO LONGO DO CURSO

Tema 1 ROMA. A Historia dos romanos. A forma de vida dos romanos.

Tema  2 Hispania na Antigüidade, o caso de Galicia.

Tema 3 O final do Imperio romano. O inicio da Idade Media. O nacemento de Europa.

Tema 4 O románico

Tema 5 A consolidación dos reinos europeos.

Tema 6 O Gótico

Tema 7 O Imperio Bizantino. O Islam
UNIDADE 1  ROMA

Pompeia, unha cidade baixo as cinzas.
Música ROMANA

ACUEDUCTO


BEN HUR Carreira de cuádrigas
OUTROS CURSOS QUE PASARON...


UNIDADES DIDÁCTICAS
AVALIACIÓNS

Unidade 1: Tema 1 A forma de vida dos gregos.


1ª avaliación

Unidade 2: Tema 2. A Historia dos romanos. Tema 3. A forma de vida dos romanos
Unidade 3: Tema 4.  Hispania na Antigüidade. O caso de Galicia.      
Unidade 4: Tema 5. O inicio da Idade Media : I. Bizantino, Islam. Tema 6. Al-Andalus

2ª avaliación
Unidade 5: Tema 7.  O nacemento de Europa. Tema 8. O románico
Unidade 6: Tema 9.  A consolidación dos reinos europeos. Tema 10. O gótico.

3ª avaliación
Unidade 7: Tema 11.  Os reinos cristiáns hispánicos. Tema 12 Os descubrimentos.
Unidade 8: Tema 12. O cambio cultural. Renacemento e Reforma.UNIDADE 5 O NACEMENTO DE EUROPA

O imperio CarolinxioUNIDADE 4 O INICIO DA IDADE MEDIA: I. BIZANTINO, ISLAM, AL-ANDALUS

CONSTRUÍNDO UN IMPERIO
O Imperio Bizantino


O ISLAM


Esquemas de http://www.profesorfrancisco.es/2013/07/mundo-musulman-en-la-edad-media.htmlUnidade 1 A FORMA DE VIDA DOS GREGOS

Resume do tema 1


A sociedade 

A sociedade grega estaba dividida en dous grupos: os cidadáns, que eran unha minoría, e os non-cidadáns, que eran a maioría. 

Os cidadánspodían participar na vida política, gozaban de todos os dereitos e tiñan a obriga de pagar impostos. 

Os non-cidadáns eran as persoas que non podían participar en política; entre os non-cidadáns figuraban: 

• Os estranxeiros, persoas libres que pagaban impostos e podían formar parte do exército, pero non podían posuír nin terras nin casas. Dedicábanse, maioritariamente, ao comercio e á artesanía. 

• Os escravos, persoas que pertencían ás familias para as que traballaban; normalmente eran prisioneiros de guerra e fillos de escravos utilizados para o servizo doméstico e na agricultura. 

• As mulleres podían ser libres ou escravas pero non tiñan ningún dereito e sempre estaban sometidas ao control dun home. A economía 

Os habitantes das cidades vivían principalmente da artesanía, –destacaban como oleiros, curtidores e tecedores–, e do comercio, que era a actividade económica máis importante. Nos intercambios comerciais 

utilizaban dracmas, unhas moedas de prata. 

Os habitantes do campo dedicábanse á agricultura, e cultivaban principalmente a vide, o trigo e a oliveira. A cultura 

A cultura desenvolvida polos gregos influíu profundamente noutros pobos e culturas posteriores. A nosa civilización occidental é un exemplo diso. 

Aos gregos debémoslles os fundamentos da Ciencia e da Filosofía, o teatro, a mitoloxía ou a forma de construír edificios e realizar esculturas. A relixión 

Os gregos eran politeístas, é dicir, crían na existencia de moitos deuses, os cales tiñan o aspecto e as debilidades dos humanos, aínda que eran inmortais. Os deuses máis importantes vivían no monte Olimpo eZeus era o deus principal. 

Os gregos tamén crían nos heroes, que eran fillos dun deus e dun mortal, e noutros seres fantásticos, como os ciclopese os centauros. 

As historias que os gregos contaban dos seus deuses chámanse mitos e o conxunto desas narracións é a mitoloxía. 

Para render culto aos seus deuses, os gregos celebraban distintos ritos para expresarlles o seu agradecemento e demandarlles axuda ou consello. 

Os ritos podíanse realizar na casa, nos templosdas cidades e nos santuarios. 

Por exemplo, os Xogos Olímpicos celebrábanse cada catro anos na cidade 
de Olimpia en honor de Zeus. 

Así mesmo, para os gregos era importante coñecer a opinión dos deuses, e crían que estes llela facían chegar a través de oráculosque podían ser interpretados polos adiviños. 

O urbanismo: as cidades 
Os gregos habitaban en cidades preto do mar ben comunicadas entre si. 

As cidades tiñan dous centros: 
• A ágora, unha praza pública onde se celebraba o mercado e os cidadáns se reunían para manterse informados do que ocorría na cidade. 
• A acrópole, un recinto amurallado onde construían os templos e algúns dos edificios máis importantes, e onde se refuxiaba a poboación en caso de guerra. Durante a época helenística as cidades alcanzaron un gran 
desenvolvemento e creáronse novos tipos de edificios. 

A arte 
Os gregos construíron multitude de edificios, pero os máis importantes eran os templos, onde vivían os deuses. Todos os templos tiñan unha estrutura semellante: levantábanse sobre unha plataforma, estaban compostos por varias dependencias (pronaos, naos ou cellae opistodomo), tiñan teitos alintelados
e tellados a dúas augas. 
A arte grega baseábase na harmonía, na belezae nas proporcións correctas, por iso os gregos construíron utilizando unhas estritas regras, as ordes dórica, xónica e corintia. 
Os gregos tamén realizaron numerosas esculturasque tiñan unha función relixiosa. Os escultores gregos mostraron un grande interese en representar 
o ideal do corpo humanonu e para conseguilo baseábanse en proporcións harmoniosas. Os materiais máis empregados eran o broncee o mármore e todas as esculturas se pintaban con cores vivas, que non se conservaron. 
A cerámicatamén foi unha manifestación importante da arte grega. Esta pasou por estilos distintos segundo a época: na etapa arcaica as figuras pintábanse de negro; na clásica as figuras son vermellas sobre fondo negro; e na época helenística encontramos figuras de cores sobre fondo branco. 

1. Unha sociedade desigual

Vivenda
Clase social alta

2. Actividades económicas
MoedaAlimentación


Fonte: Fondo fotográfico editorial Santillana
3. A cultura grega, base da occidental

O teatro
Nacemento do teatro e da traxedia grega4. Relixión grega


Deuses gregos, equivalente romano e atributosDeuses Olímpicos
A CIDADE GREGA
ERASE UNHA VEZ O HOME...  
O século de Pericles


Esceas da película Troia

A guerra/Os guerreiros gregos
A mortalidade/inmortalidade (Homes/Deuses)


COMO SE FIXO A PELÍCULA TROIA?Batalla de las Termópilas

Mitos 

HÉRCULES


MEDUSA
Alejandro Magno
Unidade 3
A Hispania Romana